Ungerska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Amint látható ....
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Az adatok alapján ...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Az ábrákon látható, hogy ...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Ahogy várható volt ....
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
A statisztikák szerint ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Statisztikai szempontból ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat