Spanska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
A partir de... se puede observar que...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como se puede ver en...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Los datos parecen sugerir que...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
La figuras revelan que...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Con base en las figuras se puede notar que...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Varios resultados relevantes fueron...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... fue asociado positivamente con...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Como se predijo...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
Las estadísticas muestran que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Según las estadísticas,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Desde el punto de vista estadístico...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat