Ryska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... хорошо сочеталось с ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Как мы и предполагали...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
Статистика показывает, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Согласно статистике...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Статистиически...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat