Rumänska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Din faptul că...reiese...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
După cum putem observa din...,....
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Datele par să sugereze faptul că...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...a fost corelat pozitiv cu...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
După cum am anticipat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
Statisticile demonstrează faptul că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Conform statisticilor...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Din punct de vedere statistic...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat