Portugisiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Pode ser visto de/do/da...que...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Os dados sugerem que...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
A figura revela que...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alguns números significativos foram...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...foi positivamente correlacionado com...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Como previsto,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
As estatísticas mostram que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
De acordo com as estatísticas...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Estatisticamente falando...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat