Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat