Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat