Italienska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Come si può osservare da...., ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
I dati sembrano suggerire che...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
I grafici rivelano che...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Dal grafico si rende evidente che...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Alcuni dati degni di nota sono...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... è direttamente proporzionale a...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Come già annunciato...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
La statistica mostra che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Parlando in termini statistici...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat