Franska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
On peut voir avec... que...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Les informations semblent suggérer que...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
Les chiffres révèlent que...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Plusieurs résultats notables furent...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Une corrélation fut établie entre...et...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Comme prévu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
Les statistiques montrent que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
Selon les statistiques...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Statistiquement parlant...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat