Engelska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat