Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

... on nähtävissä, että...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
Luvut osoittavat, että...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kuten ennustettu, ...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Tilastot näyttävät, että...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastojen mukaan...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tilastollisesti puhuen...
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat