Svenska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det framgår av ... att ...
Används för att beskriva rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Används för att beskriva rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Används för att beskriva rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Siffrorna avslöjar att ...
Används för att beskriva rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Används för att beskriva rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...estis pozitive korelaciita kun...
... var positivt korrelerade med ....
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kiel antaŭdiris,...
Som förutspått, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

La statistikoj montras, ke...
Statistiken visar att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Laŭ la statistiko...
Enligt statistiken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistike parolante...
Rent statistiskt sett ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat