Danska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det kan ses ud fra... at...
Används för att beskriva rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Används för att beskriva rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Används för att beskriva rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Figurerne afslører at...
Används för att beskriva rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Används för att beskriva rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...estis pozitive korelaciita kun...
... var absolut korreleret med...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Kiel antaŭdiris,...
Som forudset,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

La statistikoj montras, ke...
Statistikkerne viser at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Laŭ la statistiko...
I følge statistikkerne...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistike parolante...
Statistisk set...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat