Vietnamesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
Các dữ liệu cho thấy...
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
Các số liệu chỉ ra rằng...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
Đáng chú ý là...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
... tỉ lệ thuận với...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
Như dự đoán,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
Số liệu chỉ ra rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
Theo như số liệu cho thấy,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat