Turkiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat