Tjeckiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat