Nederländska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat