Kinesiska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
从...可以看出...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
这些数据可以表明...
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
数据表明...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
从这些数据可以看出...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
几个值得注意的结果是...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
目前研究结果表明...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...的数字上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
与...有关的数据...上升/下降了
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
...和...呈正相关
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
正如所预测的,...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
这一发现和X的论点是一致的,即...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
此发现进一步确认X的主张,即...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
与X的发现一致,...和...呈正相关
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
统计数据显示...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
根据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
通过数据统计,可以看出...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
据数据统计,...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
据统计数据,我们可以推测...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat