Italienska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
Dall'osservazione dei dati si registra...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
Come si può osservare da...., ...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
I dati sembrano suggerire che...
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
I grafici rivelano che...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
Dal grafico si rende evidente che...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
Alcuni dati degni di nota sono...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
... è direttamente proporzionale a...
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
Come già annunciato...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
La statistica mostra che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
Parlando in termini statistici...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat