Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat