Finska | Fraser - Akademiker | Statistik

Statistik - Empiriska data

Det kan ses ud fra... at...
... on nähtävissä, että...
Används för att beskriva rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Används för att beskriva rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Aineisto viittaa siihen, että...
Används för att beskriva rå data
Figurerne afslører at...
Luvut osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Används för att beskriva rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Används för att beskriva rå data som är särskilt viktiga
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Används för att beskriva rå data

Statistik - Presentera

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Används för att ytterligare beskriva data, samt alla relevanta trender
... var absolut korreleret med...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Används för att beskriva relationen mellan två uppsättningar data
Som forudset,...
Kuten ennustettu, ...
Används för att ytterligare beskriva data och för bekräfta dina ursprungliga förutsägelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Används för att jämföra dina resultat med någon annans
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Används för att visa att dina resultat överrensstämmer med någon annans

Statistik - Avsluta

Statistikkerne viser at...
Tilastot näyttävät, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
I følge statistikkerne...
Tilastojen mukaan...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Statistisk set...
Tilastollisesti puhuen...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Används för att utveckla dina idéer och för att fatta beslut gällande statistikens innebörd på ett bredare sätt
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Används för att utveckla dina idéer och för att dra flera slutsatser från dina resultat