Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Tartalomjegyzék
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Ábrák listája
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Táblázatok listája
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Függelék
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Szójegyzék
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliográfia
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Tárgymutató
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet