Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet