Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Innehållsförteckning
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista av figurer
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellförteckning
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordlista
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet