Ungerska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Tartalomjegyzék
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Ábrák listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Táblázatok listája
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Függelék
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Szójegyzék
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliográfia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Tárgymutató
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet