Spanska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Lista de Figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Lista de Tablas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Apéndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Glosario
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografía
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Índice Alfabético
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet