Portugisiska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Índice
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Lista de figuras
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Lista de tabelas
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Apêndice
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Glossário
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Índice
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet