Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet