Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet