Danska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Содержание
Indholdsfortegnelse
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список тезисов
Figuroversigt
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Список таблиц
Tabelliste
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Приложения
Appendiks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Глоссарий
Ordliste
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Библиография
Bibliografi
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Индекс, указатель
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet