Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet