Franska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Índice
Table des matières
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de figuras
Liste des figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Lista de tabelas
Liste des tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apêndice
Annexe
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossário
Glossaire
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliographie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Índice
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet