Nederländska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Inhoudsopgave
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Afbeeldingenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Tabellenlijst
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Bijlage
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Verklarende woordenlijst
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografie
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Register
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet