Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet