Engelska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Spis treści
Table of Contents
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz danych
List of Figures
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Wykaz tabel
List of Tables
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Aneks
Appendix
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Słowniczek
Glossary
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Bibliography
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Index
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet