Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Inhoudsopgave
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Afbeeldingenlijst
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabellenlijst
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Bijlage
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Verklarende woordenlijst
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Register
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet