Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

목차
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
인물 리스트
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
표 리스트
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
부록
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
어휘 사전
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
관계 서적 목록
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
인덱스 (색인)
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet