Polska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Spis treści
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Wykaz danych
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Wykaz tabel
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Aneks
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Słowniczek
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indeks
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet