Hindi | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
अनुक्रम
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
आंकड़ों की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
तालिकाओं की सूची
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
परिशिष्ट
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
शब्दावली
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
संदर्भग्रंथ सूची
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
अनुक्रमणिका
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet