Esperanto | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table des matières
Enhavtabelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des figures
Listo de Figuroj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liste des tables
Listo de Tabloj
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Annexe
Apendico
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossaire
Glosaro
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliographie
Bibliografio
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Indekso
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet