Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Sisällysluettelo
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Kuvaluettelo
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Taulukkoluettelo
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Liitteet
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Sanaluettelo
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografia
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Hakemisto
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet