Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Enhavtabelo
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Figuroj
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Listo de Tabloj
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Apendico
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glosaro
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografio
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indekso
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet