Ryska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Table of Contents
Содержание
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Figures
Список тезисов
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
List of Tables
Список таблиц
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendix
Приложения
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Glossary
Глоссарий
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliography
Библиография
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Index
Индекс, указатель
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet