Finska | Fraser - Akademiker | Innehållsförteckning

Innehållsförteckning - Innehåll och Indexering

Indholdsfortegnelse
Sisällysluettelo
En lista av avdelningarna eller kapitlen av avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Figuroversigt
Kuvaluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Tabelliste
Taulukkoluettelo
En lista av figurer i avhandlingen organiserade i kronologisk ordning
Appendiks
Liitteet
Kompletterande material som samlas in och bifogas i slutet av avhandlingen
Ordliste
Sanaluettelo
En alfabetisk förteckning av tekniska termer med definitioner
Bibliografi
Bibliografia
En systematisk lista av böcker och andra verk hänvisas
Indeks
Hakemisto
En lista med ord eller fraser i slutet av uppsatsen med pekar till relaterat material återfinns i dokumentet