Ryska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Хорошо известно, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
О... было уже многое написано и сказано...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Сегодня принято считать, что...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Вспомним о таких фактах, как...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Introduktion
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Постоянной темой... является...
Presentation av huvudteman
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
För att understryka vikten av din studie
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Это исследование посвящено изучению причин...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Mục đích nghiên cứu là...
Нашей целью является...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... được định nghĩa là...
...обычно определяют как...
Används för att definiera ett visst ord
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Används för att definiera ett visst ord
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Необходимо четко разъяснить определение...
Används för att definiera ett visst ord
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Термин... относится к...
Används för att definiera ett visst ord
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Theo..., ... được định nghĩa là...
Согласно..., ... может быть определено как...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... thường được hiểu là...
... обычно понимают как ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Важно подчеркнуть...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Мы сфокусировались на...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Наконец, дадим определение слова...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ý của người viết là...
Мы имеем в виду, что...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Предлагаются различные толкования
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Används för att klargöra grunden för din definition
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen