Polska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Wiele się mówi i pisze o...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Przyjęło się twierdzić, że...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Introduktion
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Stałym tematem w...jest...
Presentation av huvudteman
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
För att understryka vikten av din studie
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Praca ta bada przyczyny...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Mục đích nghiên cứu là...
Naszym celem jest...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... được định nghĩa là...
Z definicji... wynika...
Används för att definiera ett visst ord
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Används för att definiera ett visst ord
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Används för att definiera ett visst ord
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termin...odnosi się do...
Används för att definiera ett visst ord
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Theo..., ... được định nghĩa là...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... thường được hiểu là...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Należy podkreślić,...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Skupiając się na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ý của người viết là...
Mam na myśli, że...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Används för att klargöra grunden för din definition
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen