Franska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
C'est un fait bien connu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
De nos jours, il est convenu que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Nous analyserons ensuite les points...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Introduktion
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Un thème récurrent est...
Presentation av huvudteman
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
För att understryka vikten av din studie
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Ce travail explore les causes de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
Mục đích nghiên cứu là...
Notre but est de...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

... được định nghĩa là...
Par définition... signifie...
Används för att definiera ett visst ord
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Används för att definiera ett visst ord
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Används för att definiera ett visst ord
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Le terme... fait référence à...
Används för att definiera ett visst ord
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Theo..., ... được định nghĩa là...
Selon..., ...est défini en tant que...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
... thường được hiểu là...
...est communément compris comme...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Il est important de mettre en valeur...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Nous concentrons notre attention sur...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Ý của người viết là...
Ce que nous entendons par là est que...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Plusieurs explications ont été proposées.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Används för att klargöra grunden för din definition
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen