Spanska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Közismert tény, miszerint...
Ya es bien sabido que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Rengeteg anyag szól arról...
Mucho se ha escrito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Utána áttekintjük a tényezőket...
Examinaremos los factores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Introduktion
A...egy állandó téma a ...-ban.
Un tema persistente en... es...
Presentation av huvudteman
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
För att understryka vikten av din studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta investigación explora las causas de...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
A célunk, hogy...
Tenemos como propósito...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
...es por definición...
Används för att definiera ett visst ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Används för att definiera ett visst ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Es importante entender correctamente la definición de...
Används för att definiera ett visst ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
El término... se refiere a...
Används för att definiera ett visst ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acuerdo con..., ... se define como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
... se entiende como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Es importante enfatizar...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Nuestro punto de enfoque será...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Queremos decir...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Se han ofrecido varias explicaciones...
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
X encontró una relación significativa entre... y ...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen