Rumänska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Közismert tény, miszerint...
Este cunoscut tuturor faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Rengeteg anyag szól arról...
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Utána áttekintjük a tényezőket...
Trecând din nou în revistă factorii...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Introduktion
A...egy állandó téma a ...-ban.
O temă recurentă in domeniul...este...
Presentation av huvudteman
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
För att understryka vikten av din studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Această lucrare explorează cauzele...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Autorii mai multor studii recente au propus...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
A célunk, hogy...
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Prin definiție, ... înseamnă...
Används för att definiera ett visst ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
Används för att definiera ett visst ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Används för att definiera ett visst ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Termenul...se referă la...
Används för att definiera ett visst ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...este înțeles ca...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Este important să accentuăm...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Atenţia noastră este acum asupra...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Ceea ce vrem să spunem este...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Urmând..., experții au demonstrat că...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen