Portugisiska | Fraser - Akademiker | Öppning

Öppning - Introduktion

Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
Allmän öppning för en uppsats/avhandling
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Para responder esta questão deve-se observar...
För att införa ett specfikt ämnesområde som du ska fokusera på
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
Allmän öppning för att införa ett ämne
Közismert tény, miszerint...
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är välkänt
Rengeteg anyag szól arról...
Muito já foi escrito/ dito sobre...
Allmän öppning för att införa ett ämne
Általánosan elfogadott tény, hogy...
É consenso geral que...
Allmän öppning för att införa ett ämne som är införstått, men som du skulle vilja fråga mer om
Utána áttekintjük a tényezőket...
Analisa-se agora os fatores...
Utvecklar din öppning för att exakt beskriva vad din uppsats handlar om
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Esta análise visa identificar...
Introduktion
A...egy állandó téma a ...-ban.
Um tópico/ assunto frequente em...é...
Presentation av huvudteman
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
För att understryka vikten av din studie
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Särskilt uttalande om vad din studie handlar om; kommer efter den allmänna bakgrundsinformationen
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
Särskild förklaring av avsikterna med din forskning
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
Används för att presentera aktuellt akademiskt tänkande kring ditt valda ämne
A célunk, hogy...
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Används för att ange studiens viktigaste mål
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
Används för att beskriva din metod och för att införa den centrala aspekten av studien

Öppning - Definition

Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Por definição, ... significa...
Används för att definiera ett visst ord
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
Används för att definiera ett visst ord
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
É importante deixar claro a definição de...
Används för att definiera ett visst ord
A .... kifejezés arra utal, hogy...
O termo...refere-se à/ao...
Används för att definiera ett visst ord
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
.... szerint a .... jelentése, hogy....
De acordo com...,...é definido(a) como...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
...geralmente significa...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
Används för att beskriva ett ord, för vilket en definition har föreslagits, men som samtidigt lämnar möjlighet till personlig tolkning
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Ett uttalande som kan följas av ett exempel som förtydligar din idé
Fontos hangsúlyozni, hogy...
É importante enfatizar que...
Används för att fästa uppmärksamheten vid din definition
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
O foco é em/no/na...
Ett informellt sätt att definiera ett visst ord
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Används i slutet av ett stycke, i syfte att fastställa ett visst ord
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
O que se quer dizer é...
Används för att ytterligare förklara en definition eller ge ett exempel på denna definition
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Diversas explicações foram dadas.
Ett uttalande, efter vilket du ännu kan förklara din definition
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Estas explicações são fundadas em/na/no...
Används för att klargöra grunden för din definition
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
Används efter att du har gett två liknande exempel som tillsammans kan användas för att definiera ett ord
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Används när det finns en tydlig expert inom ditt område, men andra har bidragit till dennes definition

Öppning - Hypotes

Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Används för att presentera den huvudsakliga hypotesen
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Används för att införa hypotesen och för att ange att din studie är unik
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
Används för att presentera de faktorer som är relevanta för din studie och för din hypotes
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
...encontrou significante correlação entre...e...
Används för att peka på annan forskning som har relevans för din egen